I tillegg til obligatorisk opplæring som blir gitt ved oppstart i ny jobb har firma:

Alle sjåførane får sin ein eigen I-pad. Dei må dagleg inn på ein eigen app som er utvikla av www.invid.no for å registrere timar, vaskeloggar, dieselfyllingar osv. Det første som møter dei der er informasjonsida. Her er vi flittige til å informere om alt vi synest sjåførane bør vite, holdningsendringar og å påvirke dei i positiv lei. Sjåførane må dagleg registrere timane sine slik lova krev det, dvs: dei registrerar køyretid, tilgjengelighetstid, anna arbeid og pausar.

Alle rutinar, sjåførhåndboka og elles anna informasjon som er relevant for sjåførane har vi lagt inn på programmet. Her ligg bl.a.  rutiner ved diverse faste lasteplassar, og relevante telefon-nummer til sjåførar og folk som har med arbeidet å gjere ute blant bedriftene. Dette medfører at all informasjon sjåførane til ei kvar tid treng blir lett tilgjengeleg kor dei enn befinn seg, og alle får same informasjonen på same tid. Programmet effektiviserar all admininstrasjon betydeleg, og det er enkelt å bruke.

Sjåførane må stadig halde seg oppdatert med diverse kurs, her kan nemnast termokurs, hygenekurs, kosthaldskurs osv.

Alle sjåførane som jobber her må vere med i eit holdningskapande prosjekt som IF-skadeforsikring og NLF (Norges Lastebileigar Forbund) har i lag. Det heiter «på riktig side» og handlar om å ha gode holdningar til medtraffikantar, og å ha ein fin og komfortabel køyrestil.

Firmaet jobbar systematisk med Val av Risiko. Dette er eit prosjekt i samarbeid med Statens Vegvesen i Buskerud som blei starta for ca. 6 år sidan. Tanken bak Val av Risiko var å få ned ulykkestalet – 0 – visjonen.

Sjåførane går på kurs og lærer skadeforebyggande arbeid.

Vi har eige opplegg for økonomikøyring. Alle sjåførane må gå gjennom eit nødsituasjonstrenings-kurs på Vålerbana.

I 2005 mottok firmaet trafikk-tryggleiksprisen for Sogn og Fjordane.

HMS - helse, miljø og sikkerheit.

Anne Lene er personen i firmaet som i hovudsak har ansvaret for desse oppgåvene.